hannuaro1

Villissä Pohjolassa tuulivoima bisnes ei lakeja kunnioita

  • Maisemaa Pohjanmaan lakeuksilla
    Maisemaa Pohjanmaan lakeuksilla
  • Villissä Pohjolassa tuulivoima bisnes ei lakeja kunnioita

Laittomilla vehkeillä tyhjennetään yhteistä lompakkoa, eikä kukaan valvontaviranomaisista puutu rikolliseen toimintaan?

Tuulivoima teki ennätyksen, mutta tuuli puhalsi veronmaksajilta 1,4 miljoonaa euroa päivässä. https://www.talouselama.fi/uutiset/tuulivoima-teki-ennatyksen-mutta-tuul...

- Seuraavat päivät olivatkin veronmaksajille halvempia, tuuli tyyntyi.

CE-merkintä puuttuu Suomeen tuoduista tuulivoimaloista, eikä niihin ole silloin liitetty valmistajan vakuutusta. TUKES:n julkaisun mukaan CE-merkintä pitää olla valmistajan vakuutena konedirektiivin mukaan, että tuulipuisto täyttää terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Tuulivoimatoimijat eivät noudata konedirektiiviä vaikka pitäisi.

http://www.tukes.fi/Tiedostot/rakennustuotteet/CE-merkinnan_kiinnittamin... 3.5.1

Tuulivoimalat "Euroopan komission julkaisemilla nettisivuilla todetaan, ettei tuulivoimalaa kokonaisuutena voi CE-merkitä yhdenmukaistetun standardin EN 1090-1 perusteella. Tuulivoimalan CE-merkinnän tulee perustua Konedirektiiviin."

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/ALL/?uri=CELEX%3A32006L0042

"Jäsenvaltioilla on vastuu ihmisten ja joissakin tapauksissa kotieläinten ja tavaroiden sekä varsinkin työntekijöiden ja kuluttajien terveyden ja turvallisuuden varmistamisesta alueellaan koneiden käytöstä johtuvien riskien osalta."

"Markkinavalvonta on keskeinen keino direktiivien säännösten oikean ja yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi. Sen vuoksi on aiheellista luoda oikeudelliset puitteet, joiden avulla markkinavalvonta voi tapahtua sujuvasti."

"Mahdollisesti vaarallisia koneita koskevat erityistoimenpiteet"

"1. Jos komissio 10 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaessaan katsoo, ettei jokin yhdenmukaistettu standardi täysin vastaa niitä olennaisia terveys- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka standardi kattaa ja jotka esitetään liitteessä I, komissio voi tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti toteuttaa toimenpiteitä, joilla vaaditaan jäsenvaltioita kieltämään sellaisten koneiden markkinoille saattaminen, joiden tekniset ominaisuudet muodostavat riskin standardissa olevien puutteellisuuksien takia, rajoittaa tätä markkinoille saattamista tai asettaa näille koneille erityisiä ehtoja."

Oikeilla arvoilla laskettu meluraja tuulivoimakaavassa tarkoittaa, että melu ei saa ylittää kyseistä rajaa. Ruotsissa viranomaisten tarkastuksessa huomattiin ettei - "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." Samaa virheitä ja vääristelyjä on nämä Suomessakin tuulivoimakaavassa hyväksytyt ns. "melumallinnukset".
 

Toimenpideraja tarkoittaa, että melun ylittäessä sen rajan, on tehtävä jotain toimenpiteitä. Se voi tarkoittaa melunlähteen vaimentamista. Kyse on viranomaisten toimenpiteistä, määräyksestä melulähteen vaimentamisesta tai purkamisesta, jos ei voida asiaa muuten korjata. 

"Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa." http://www.tukes.fi/

Ruotsissa työympäristöviranomainen vastaa koneen määräyksistä. Työympäristöviranomainen valvoo näin ollen, että markkinoille saatetut tai käyttöön otetut tuuliturbiinit täyttävät asetuksessa säädetyt perusterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Koneiden määräysten (AFS 2008: 3) 6 §: n mukaan tuuliturbiinin valmistajan on otettava huomioon seuraavat seikat ennen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa: Terveys- ja turvallisuusvaatimukset Tuulipuiston on täytettävä koneiden määräysten lisäyksessä 1 (AFS 2008: 3) luetellut perus- ja turvallisuusvaatimukset, Vaatimustenmukaisuusvakuutus EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittava liitteen 2 osan 1 osan A (AFS 2008: 3) mukaisesti ja sen on oltava koneen mukana.

CE-merkintä: Tuulipuiston on oltava CE-merkitty, kun se otetaan käyttöön. Etiketin on oltava selvästi näkyvä, luettavissa ja kestävä. CE-merkintä tarkoittaa sitä, että valmistaja vakuuttaa, että tuulipuisto täyttää asetusten terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Käyttöohjeet ruotsiksi, Ruotsin kielellä on oltava käyttöohje. https://www.av.se/produktion-industri-och-logistik/vindkraftverk/arbetsm...

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (6 kommenttia)

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Asioiden pitäisi TEM:n sääntöjen perusteella luistaa hyvin mutta kun ei luista, jotain mätää systeemissä on ja paljon.

"Energiapolitiikassa työ- ja elinkeinoministeriön keskeisiä tehtäviä ovat energiamarkkinoiden ja toimitusvarmuuden kehittäminen, uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden edistäminen sekä ydinenergian sääntely. Ministeriölle kuuluu myös päästökaupan toimeenpano sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittaminen.

Alueiden kehittämisen tavoitteena on kaventaa alueiden välisiä ja niiden sisäisiä kehityseroja sekä edistää väestön hyvinvointia ja osaamista."

http://tem.fi/tehtavat-ja-tavoitteet

TEM:n hallinnonalan eräitä eritysviranomaisia
ELY-keskukset
TE-toimistot
Energiamarkkinavirasto
Huoltovarmuuskeskus
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

"TEM:lle kuuluvien asioiden osalta lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Lupa- ja valvonta-asioissa Tukes on itsenäinen toimija."

http://tem.fi/tekninen-turvallisuus

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ

"Markkinavalvonta

Viranomaisten markkinavalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että määräyksiä noudatetaan eikä vaarallisia tai turvallisuudeltaan puutteellisia tuotteita ole Euroopan unionin sisämarkkinoilla.

Markkinavalvonta on jälkikäteistä, riskinarviointiin perustuvaa valvontaa markkinoilla.

Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on valmistajilla, maahantuojilla ja myyjillä sekä palvelujen osalta palvelujen tarjoajilla.

Markkinavalvonta koskee turvallisuusvaatimusten lisäksi myös muita ominaisuuksia (kuten ympäristönsuojelua) koskevien vaatimusten valvontaa.

Markkinavalvontaa tekevät viranomaiset toimivat eri ministeriöiden hallinnonaloilla. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalla markkinavalvontatehtäviä hoitaa Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes).

EU-säädökset
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (765/2008/EY) on vahvistettu yleiset puitteet markkinavalvonnalle. Markkinavalvonnan lisäksi asetuksella säädetään akkreditoinnista, kolmansista maista tuotavien tuotteiden valvonnasta ja CE-merkinnästä. Sääntelyä täydentää kansallisesti laki CE-merkintärikkomuksesta (187/2010).

Yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2001/95/EY) nojalla viranomaiset valvovat kaikkien niiden kuluttajatuotteiden turvallisuutta, joita koskevia vaatimuksia ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionissa.

CE-merkintä

CE-merkintä osoittaa, että tuote täyttää sille asetetut olennaiset vaatimukset
on kaikkien siihen sovellettavien direktiivien vaatimusten mukainen
on arvioitu vaatimusten mukaisesti.
Toimenpiteillä tarkoitetaan sitä, että tuotteen tulee täyttää turvallisuutta, terveyttä, ympäristönsuojelua ja kuluttajansuojaa koskevat vähimmäissuojatasot. Markkinavalvonnan avulla viranomaiset myös valvovat ja pyrkivät varmistamaan, ettei CE-merkintää käytetä väärin. CE-merkinnän saa kiinnittää vain niihin tuotteisiin, joihin sen kiinnittämisestä on säädetty asiaa koskevassa Euroopan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännössä. CE-merkintää ei saa kiinnittää mihinkään muuhun tuotteeseen."

http://tem.fi/markkinavalvonta

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tukes on täysin toimimaton valvontaviranomainen.
"Asioiden pitäisi TEM:n sääntöjen perusteella luistaa hyvin mutta kun ei luista, jotain mätää systeemissä on ja paljon.

Miksi ylinvalvoja Tukes ei valvo, kun räjähdysainelakia ja asetuksia rikotaan murskaamoilla? Tukes antaa ulospäin hyvinkin tarkkoja ohjeita ja sääntöjä, joiden mukaan räjähdysaineiden käyttöä ja näitä asioita muka hoidetaan, mutta totuus on toista. Tukesin suojelu pelannut kymmeniä vuosia ja tilanne vain pahenee. Entistä suuremmilla räjähdemäärillä asutuksien vieressä paukutellaan lakia rikkoen.

Tukesin valvonta on saanut pettää. Kyse on kaikkia sitovan lainsäädännön soveltamisesta laki (390/2005 ja asetukset) räjäytystoimintaan liittyvään lain noudattamiseksi ja luvan myöntämisen edellytysten varmistamiseksi sekä luvan ja lupamääräysten valvomiseksi. Tukes ei noudata lain ja asetuksien velvoitteita/ valvontaa murskaamoilla!

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tukes mainostaa sivuillaan:
https://yrityssuomi.fi/lupa?id=258302

Räjähteiden pysyvää tai tilapäistä varastointia harjoittavalle kohteelle on haettava lupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesilta. Räjähteiden pysyvällä varastoinnilla tarkoitetaan minkä tahansa vaarallisuusluokan (1.1 – 1.6) räjähteiden pysyväksi tarkoitettua varastointia. Pysyvä varastointi voi myös edellyttää, räjähteiden määrästä riippuen, turvallisuusselvitystä tai toimintaperiaateasiakirjaa.

Tilapäisellä varastoinnilla tarkoitetaan räjäytystyömaiden yhteydessä tapahtuvaa tilapäistä, työmaan ajan kestävää varastointia. Tilapäinen varastointi saa kestää enintään 2 vuotta. Jatkoajan myöntäminen (1+1 vuotta) on mahdollista tarkastuksen perusteella.

Luvan saamisen edellytykset
Toiminnanharjoittajan on osoitettava, että varasto täyttää vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuuslain (390/2005) yleiset turvallisuusvaatimukset, räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista annetun asetuksen (1101/2015) vaatimukset ja että varasto on toimintaa koskevien standardien mukainen.

POLIISI http://www.poliisi.fi/luvat/ilmoitus_rajaytystyosta
Poliisi voi kieltää heti laittoman toiminnan, koska ei ole lupia Tukesilta ja käyttömäärät rikkovat talot kautta maan.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Ei lakeja kunnioita myöskään TEM Jari Lindströmikään vaikka hänen ministeriön alaisuuteen kuuluva Tukes rikkoo lakeja ja valvontaa.

Avoin kirje http://sanna50.puheenvuoro.uusisuomi.fi/243058-tem...

Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa alan lainsäädännöstä ja lainsäädännön valmisteluun liittyen olette allekirjoittaneet ministerinä asetuksia, ja uusien räjähteitä koskevien asetusten oli tarkoitus selkeyttää räjähteiden nykysäänteyä sekä rakenteeltaan ja osittain myös sisällöltään vastata vaarallisia kemikaaleja koskevia lakia (390/2005) ja valtioneuvoston asetuksia vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015) sekä valtioneuvoston asetusta vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012).

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

No voi helvetti, olen tänään juuri kysellyt asiasta TEM:n kantaa. Ruotsi jo kielsi myymästä ja tuomasta Ruotsiin laittomia tuulivoimaloita. CE-merkintä puuttuu. Siellä tarkastukset toimii laillisesti. "Yksikään 12 valmistajasta ei esimerkiksi ollut ilmoittanut melutietoja oikein." Mitä tästä voi päätellä olisiko ne melutiedot tällä puolen Pohjanlahtea sitten laillisia, - ei varmasti ole. Ei missään päin maailmaa saa laillisesti rakentaa n.500 m päähän asunnosta 4,5 MW:n tehoista tuulivoimalaa, Pori ja Peittoon "tuulivoimapuistossa" näin tehtiin, sen voi mennä sinne varmistamaan. Meluraja on karttaan piirretty vitsi.

Asiaa peitellään ja selitetään plasebo jutuilla ym. asiatonta roskaa saa kuunnella jatkuvasti, mutta kun asunnosta perhe joutui melkein heti muuttamaan pois, kun ei siinä voinut asua enää, ei saanut nukuttua eikä edes pihalla voinut enää olla meluhaitan takia.

Myös TUKES on saanut asiasta kyselyn, mutta vastauksia ei ole tullut. Mitä ne odottaa, pitääkö lähteä isolla joukolla pääkallopaikalle vähän kysymään asiasta. Helsinki haluaa ja kannattaa tuulisähköä, mutta eivät ne anna mitään mahdollisuutta rakentaa niitä lähellekään pääkaupunkia. Jos tuulivoimaloista ei olisi mitään haittaa ja tuulella tuotettu sähkö edullista niin kaikki tuulivoimalat olisi Helsingissä, saarissa, ym. keskuspuistossa jne. kyllä siellä tilaa on.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Tukesilta ei saa asiallista eikä oikeaa vastausta. Kyllä olisi aivan aiheellista lähteä isoilla joukoilla kyselemään mitä virkaa on Tukesilla ja sen virkamies koneistolla. Aivan käsittämätöntä porukkaa ja väärää tietoa jakavat asukkaille.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset