hannuaro1

Tuulivoimalan CE-merkintä, kantelu, päätös, konedirektiivi

  • Merkki on pakollinen tuulivoimalassa
    Merkki on pakollinen tuulivoimalassa
  • Tuulivoimalan CE-merkintä, kantelu, päätös, konedirektiivi

Arvostelin oikeuskanslerille 26.l0.2017 eri viranomaisten menettelyä tuulivoimaloiden CE-merkintöjen valvonnassa. Ilmoitin, että CE-merkintä ja sen valvonta on tuulivoimaloiden osalta pettänyt, vaikka tuulivoimaloissa on oltava CE-merkintä konedirektiivin mukaisesti. Ja esim. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes siirtää valvontavastuun työsuojeluviranomaisille. 

 

Aiemmin Ruotsissa tuulivoimaloissa oli runsaasti puutteita, ja valmistajia asetettiin myyntikieltoon.

https://www.iltalehti.fi/talous/201709102200383375_ta.shtml 

 

Tästä esitettiin eduskunnassa kysely johon Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila antoi vastauksen Helsingissä 15.12.2017: 

"Sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut yhteyttä Ruotsin työympäristövirastoon selvittääkseen kieltoon asetettujen tuulivoimaloiden tiedot ja syyt, joiden perusteella markkinoille- ja

käyttöönluovuttamiskiellot on asetettu. Tuulivoimaloita koskevia asioita on vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä sekä kahdella aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella.

Tuulivoimaloiden valvonnan tilannetta Suomessa on käsitelty työsuojeluviranomaisten kesken.

Lisäksi työsuojeluviranomaiset toteuttavat vuonna 2018 valvontahankkeen, jossa tarkastetaan tuulivoimaloiden vaatimustenmukaisuutta ja turvallisuutta. Mikäli puutteita havaitaan eikä niitä korjata, työsuojeluviranomaiset ryhtyvät tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin."

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_541+2017.pdf

 

Tämän jälkeen tuli oikeuskanslerinviraston vastaus:

 

RATKAISU 19.6.2018

 

"Turvallisuus- ja kemikaaliviraston selvityksessä todetaan muun muassa, että koska tuulivoima­loita ei voida pitää tuotteina, joita olennaisissa määrin hankittaisiin tai käytettäisiin yksityiseen kulutukseen, niiden vaatimuksenmukaisuuden valvontaan ei voida soveltaa kuluttajaturvalli­suuslakia. Näin ollen Tukesilla ei ole toimivaltaa valvoa tai tutkia tuulivoimaloiden vaatimuk­senmukaisuutta suhteessa konelainsäädäntöön.

 

Eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta annetun lain (1016/2004) valvontavi­ranomaisista säädetään lain 12 §:ssä, jonka mukaan työsuojeluviranomainen valvoo lain nou­dattamista.

Kirjoituksestanne ei ilmene sellaista yksilöityä työsuojeluviranomaisen lainvastaista tai muutoin virheellistä menettelyä taikka laiminlyöntiä, jota voitaisiin ryhtyä tutkimaan kanteluna.

Tämän vuoksi kirjoituksenne ei ole johtanut toimenpiteisiini."

 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen, Kimmo Hakonen

Esittelijäneuvos, Outi Kostama

OIKEUSKANSLERINVIRASTO

-------------------

 

Joka tapauksessa CE-merkki on pakollinen. EU:n konedirektiivi määrää:  "Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että tämä direktiivi pannaan niiden alueella tehokkaasti täytäntöön ja kyseessä olevien koneiden turvallisuuden tasoa parannetaan mahdollisuuksien rajoissa sen säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että ne pystyvät harjoittamaan tehokasta markkinavalvontaa ottaen huomioon komission laatimat suuntaviivat, jotta tätä direktiiviä sovelletaan oikein ja yhdenmukaisesti."

"CE-merkintä olisi tunnustettava ainoaksi merkinnäksi, joka takaa, että koneet ovat tämän direktiivin vaatimusten mukaisia. Kaikki muut merkinnät, joita voidaan merkityksensä tai muotonsa tai näiden kummankin vuoksi erehtyä pitämään CE-merkintänä, olisi kiellettävä." (Tuuliwatti Oy kastaa tuulivoimalat lasten nimillä "tuulivoimapuiston" käyttöönotto juhlallisuuksissa) 

 

YLEISET PERIAATTEET

 

1. "Koneen valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset."

 

OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET

 

a) ’vaaralla’ vamman tai terveyshaitan mahdollista lähdettä;

 

b) ’vaaravyöhykkeellä’ koneessa ja/tai sen ympärillä olevaa vyöhykettä, jossa henkilöön kohdistuu terveys- tai turvallisuusriski;

 

c) ’altistuneella henkilöllä’ henkilöä, joka on kokonaan tai osittain vaaravyöhykkeellä;

---------------------

Eija-Riitta Korhola, 2016 : 

"Maailmalla löytyy vertaisarvioitua tutkimusta, joka puhuu sen puolesta, että infraäänillä on terveysvaikutuksia. Melu- ja infraääniongelmat olivat tiedossa jo 80-luvulla. Ympäri maailmaa raportoidaan uusien suurikokoisten tuulivoimaloiden yhteydessä esiintyvistä terveysongelmista, ja tähän keskittyviä kansalaisjärjestöjä on jo tuhansia. Ihmisten huoli on aiheellinen, ja on ikävää huomata, että Tuulivoimayhdistys turvautuu tupakkateollisuudesta tuttuihin keinoihin vedoten puuttuvaan näyttöön. Tätä ei voi jatkaa loputtomiin.

 

Tuulivoiman terveyshaitoista huolestuneet pyytävät, että asia tutkitaan huolellisesti ja puolueettomasti ennen kuin lisärakentamisessa edetään. Tutkimus ei saa olla tuulivoimayhtiön rahoittamaa, mikä on ongelmana Salon tutkimuksessa, johon Tiihonen viittasi. Kyse on TuuliWatin maksamasta tutkimuksesta, jonka TTL on tehnyt tilauksesta. Silti sekin osoittaa, että 30% lähialueen asukkaista häiriintyy tuulivoimamelusta ainakin ajoittain, 10% kärsii uni- ja nukahtamisvaikeuksista ja 50% tuntee epäluottamusta tuulivoimatoimijaa ja kunnallisia viranomaisia kohtaan."

 

"Tämä kaikki tehdään veronmaksajien rahalla. Vastuu on poliitikkojen.  Onko meillä siihen varaa?"

https://blogit.iltalehti.fi/eija-riitta-korhola/2016/03/19/tuulivoima-tu...

 

CE-kirjaimet näkyvät monissa tuotteissa, joita vaihdetaan Euroopan talousalueen (ETA) laajennetuilla sisämarkkinoilla. Ne osoittavat, että ETA-alueella myytävät tuotteet on arvioitu täyttävän korkeat turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimukset. 

 

Note 1: Wind turbines and their towers cannot be CE marked under EN 1090-1. They are subject to the Machinery Directive (MD) and the complete wind turbine system must be CE marked thereunder. One of the essential requirements of the MD is the stability of the machine. Thus, the obligatory CE marking under the MD also covers the stability of the wind turbine. The application of the CPR, in addition to the MD, would not cover additional performance aspects. Furthermore, wind turbine towers are not considered to be construction products under the CPR. Nevertheless, wind turbine towers can be assessed by EN 1090-1 (or others) in order to fulfil the stability requirements under the MD.

 

Google käännös: - "Huom. 1: Tuuliturbiinit ja niiden tornit eivät voi olla CE-merkitty standardin EN 1090-1 mukaan. Niihin sovelletaan konedirektiiviä (Machinery Directive - MD), ja täydellisen tuuliturbiini järjestelmän on oltava CE-merkitty. Yksi MD: n olennaisista vaatimuksista on koneen vakaus. Näin ollen MD: n mukainen pakollinen CE-merkintä kattaa myös tuuliturbiinin stabiilisuuden. Rakennustuotedirektiivin (CPR) soveltaminen MD: n lisäksi ei kata ylimääräisiä suorituskykyä koskevia näkökohtia. Lisäksi tuuliturbiini tornit eivät ole CPR: n mukaisia ​​rakennusalan tuotteita. Kuitenkin tuulivoimaloiden tornit voidaan arvioida EN 1090-1:lla (tai muilla) MD: n stabiilisuus vaatimusten täyttämiseksi." (kts. linkistä vastaus no. 31)

https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/product-regulation/faq_en#cpd

 

”Laki on niin kuin se luetaan", tuulivoimatoimijat kiristävät poliitikoilta oman edun mukaisia tekstejä säädöksiksi yhteiskuntajärjestelmään. Kuitenkin demokratia tarkoittaa, että valta kuuluu kansalle eli meille kaikille. Kansalaiset voivat äänestyspaikalla näyttää ettemme hyväksy löysää lakitekstiä. CE-merkistä ei ole olemassa epäselvyyttä muualla kuin Suomen tuulivoima myönteisillä päättäjillä. EU:n direktiivit ovat Suomelle ohjeena, niiden mukaan on lait kirjoitettava. EU-tuomioistuimella on ehdoton kanta direktiivien säädösten noudattamisessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

4Suosittele

4 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (10 kommenttia)

Juhani Vehmaskangas

Ehkä teet asiasta kantelun EU:n komissioon?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Siihen tarvittaisiin asiantuntemusta, en oikein osaa tuota Brysselin slangia niin sujuvasti että saan oikeaan osoitteeseen sopivilla sanamuodoilla asian selväksi. Ja toiseksi kun en oikein kehtaa, käy niin sääliksi näitä Suomen herroja joita on näin selvästi kusetettu. Nyt tämän tuulivoima lahkon unelma ilmaisesta energiasta tulee kohtuuttoman kalliiksi veronmaksajille, yhteiskunnalle ei jää kuin terveys- ja ympäristöhaitat korjattavaksi.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tässä olisi ainekset jollekin joka haluaisi politiikassa edetä kansan suosikiksi tehdä se kantelu EU:n tuomioistuimelle.

Ympäristön suojelu kuuluu jokaiselle, terveys- ja ympäristöhaittaa pitää vastustaa. Laki ei anna mitään mahdollisuutta tehdä poliittista päätöstä terveyshaitan hyväksymisestä.

Nyt näitä maailman suurimpia tuulivoimaloita on rakennettu länsirannikolla asutuksen lähelle, pakkolunastettu maapohja 110 kV sähkölinjalle, metsiä halkoo leveät ja raskaalle kuormalle tarkoitetut tiet. On tasoitettu hehtaareittain kokoonpano alueita ja sähköasemia varten, ja kaikki ihan vaan valtion tuen hankkimiseksi bisnekselle.

Tuulivoima ei ole perusvoimaa, eikä säätövoimaa, mitä enemmän rakennetaan tuulivoimaa sen lähempänä on sähköverkon kaatuminen. Säätövoima saattaa joskus loppua, tai ei ehdi riittävän nopeasti korjaamaan tuulenpuuskia.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

" EU:n direktiivit ovat Suomelle ohjeena, niiden mukaan on lait kirjoitettava. EU-tuomioistuimella on ehdoton kanta direktiivien säädösten noudattamisessa".

Direktiivit ja lait on kirjoitettava niiden mukaan, mutta valitettavasti näin se menee ettei Suomi noudata niitä todellisuudessa.

Suomi ei ole ryhtynyt toteuttamaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamista (96/82/ETY) ja (96/825/EY) eli ns. Seveso II- direktiiviä. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005).

Tämä on nähtävillä monissa muissa asioissa mm. MITÄ TEEMME DIREKTIIVEILLÄ JA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ RÄJÄHTEISIIN LIITTYEN, KOSKA TUKES JA ERI VIRANOMAISET EIVÄT NIITÄ NOUDATA?

Suomessa on saatettu Seveso II -direktii­vin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus voimaan kemikaali- ja maankäyttö- ja rakennuslainsää­dännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Kun tiedetään, että räjäytystoiminta vaatii oman erillisen lupakäsittelyn Tukesilta. Räjäytys- ja louhintatyössä on noudatettava, mitä laki 390/2005 ja sen alaiset asetukset, edellyttää räjähdysaineen työmaavalmistuksesta, räjäytystyöstä ilmoittamisesta, räjähteen luovuttamisesta, varastoinnista, säilyttämisestä, käytöstä ja hävittämisestä sekä muusta työturvallisuudesta erikseen säädetään.

Miksi ylinvalvoja ei valvo, kun räjähdysainelakia ja asetuksia rikotaan murskaamoilla? Murskaamoiden räjäytystoiminnasta vaietaan. Miten ympäristölupa yleensäkään annetaan yritykselle, joka johtaa jatkuvasti harhaan hakemuksissaan ja salaa räjäytystoiminnan ja siihen liittyvän erityislainsäädännön vaatimukset?

Yritykset saavat laittomasti pitää hallussaan ja käyttää suuria määriä räjähdysaineita asutuksen vieressä, vaikka direktiivissä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta noudattaen periaatetta, jonka mukaan on laitonta pitää hallussaan suurta määrää vaarallisia aineita ilmoittamatta viranomaisille. Räjäytystoimintaan puuttuu lupa Tukesilta jota ei voi saada asutuksien läheisyyteen.

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Kyllä MRL edellyttää viranomaisten huomioida tuulivoimaloissa myös kaavoitus ja Suomessa on saatettu Seveso II -direktii­vin maankäytön suunnittelua ja tuotantolaitosten turvallisuutta koskeva osuus voimaan kemikaali- ja maankäyttö- ja rakennuslainsää­dännöllä. Maankäyttöä koskeva artikla 12.

Keskeinen valvontaväline on yrityksiltä vaadittava turvallisuusselvitys maankäyttö- ja rakennuslaissa 132/1999 sekä asetuksessa 895/1999. Lainsäädäntö edellyttää riittäviä suojaetäisyyksiä vaaraa aiheuttavien kohteiden ja asumisen välillä.

Maakäyttö ja rakennuslaissa (MRL) määritetään tavoitteet kaikelle kaavoitukselle ja maankäytön suunnittelulle. Yksi näistä tavoitteista on turvallinen elinympäristö.

Kyllä tuulivoimaloissa myös jätetään tietoisesti huomioimatta "turvallinen elinympäristö ja vaara vyöhyke" ja samoin "OLENNAISET TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSET".

a) ’vaaralla’ vamman tai terveyshaitan mahdollista lähdettä;

b) ’vaaravyöhykkeellä’ koneessa ja/tai sen ympärillä olevaa vyöhykettä, jossa henkilöön kohdistuu terveys- tai turvallisuusriski;

c) ’altistuneella henkilöllä’ henkilöä, joka on kokonaan tai osittain vaaravyöhykkeellä;

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Ympäristöoikeuden professori Anne Kumpula kirjoittaa selvästi mitä on ympäristöoikeus. Mutta asiasta ei välitetä ja pääministerin bolsevistinen suhtautuminen kansalaisten valituksiin saa jatkua toistaiseksi. Ihmiset eivät oikein hyvällä katso tätä "bolsevistista rauhallisuutta", saa valittaa ja voi muuttaa pois talostaan jos kärsii ympäristön muutoksista joita teollinen toiminta aiheuttaa, mutta viranomaiset eivät korvaansa lotkauta palautteeseen.

"Yhteiset sisältöperiaatteet

Kestävä kehitys, voidaanko taloudellinen kasvu ja ympäristönsuojelu yhdistää
= nykyisten sukupolvien tarpeiden tyydyttäminen ottaen huomioon myös tulevien sukupolvien tarpeet (aikaulottuvuus)
jaetaan ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen. EY-perustamissopimuksessa mainittu
tavoitteena mm. luonnon monimuotoisuuden turvaaminen.

läpäisyperiaate

= ympäristönsuojelun tavoitteet tulee ottaa huomioon kaikilla oikeudenaloilla ja politiikan lohkoilla

aiheuttamisperiaate

= vahingon aiheuttaja/saastuttaja maksaa
ympäristön pilaajalle kuuluvat kaikki pilaantumisesta aiheutuvat vahingonkorvauskustannukset

varovaisuusperiaate

kiistanalaisin ympäristöoikeudellinen periaate
= edes täydellinen ympäristöoikeudellisen tietämyksen puute ei poista velvollisuutta ryhtyä ympäristöoikeudellisiin suojelutoimenpiteisiin.
Muualla ennaltavarautumisen periaate."

Mutta mitään ei ole opittu, varovaisuusperiaate saa jäädä jokaisen omaan harkintaan. Mitä aiheuttaa 300 metriin kohoava 8 MW:n tuulivoimala ympäristössään.

27.6.2018
"Isojoen kunnan mukaan Rajamäenkylän tuulivoima-alueelle tulisi tehdä uusi selvitys ympäristövaikutusten arvioinnista, koska hanke on muuttunut olennaisesti aiemmasta. Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on pyytänyt kunnalta lausuntoa OX2-yhtiön pyynnöstä, joka koskee YVA-menettelyn soveltamistarvetta. Alun perin yhtiö suunnitteli alueelle korkeintaan sataa tuulivoimalaa, jotka olisivat korkeudeltaan 120-160 metriä ja teholtaan 3-5 megawattia. Nyt yhtiö suunnittelee 64 voimalaa, joiden korkeus olisi enintään 300 metriä ja teho 7-8 megawattia."
http://www.paikallisvoima.fi/media

Käyttäjän Sanna50 kuva
Sanna Tenkula

Yhdenvertaisuus maankäytössä ei toteudu! Eihän viranomaiset korvaansa lotkauta, koska apu on vääryyden tekijöiden puolella ministeriöitä myöten. Oppaita kyllä laaditaan mitä pitää olla ja mitä laki edellyttää, mutta valvonta ei toimi edes ymp.ministeriössä.

Yhdenvertaisuus on jo perustuslaissa määritelty perusoikeudeksi (PL 6 §) ja hallintolaissa puolestaan hallinnon oikeusperiaatteeksi (HL 6 §) eli viranomaisten harkintavaltaa rajoittavaksi periaatteeksi . Yhdenvertaisuus sisältyy myös Suomen kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tämä tuulivoimalan CE-merkintä juttu tuli ihan sopivasti EU:n komission toimesta usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksena:

31. When does the CE marking have to be affixed on the basis of EN 1090-1:2009+A1:2011 ?

The CE marking has to be affixed on a construction product on the basis of the harmonised standard EN 1090-1:2009+A1:2011 when all the following conditions are satisfied:

the product is covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 (please find the indicative, non-exhaustive list of products (266 kB) not covered by the scope of EN 1090-1:2009+A1:2011 as provided by CEN),
and the product is a structural construction product within the meaning of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 which means:
the product is intended to be incorporated in a permanent manner in construction works (buildings or civil engineering works), and
the product has a structural function in relation to the construction work (i.e. its failure will affect the satisfaction of Basic Work Requirement 1 as detailed in Annex I of Regulation EU 305/2011).
and the product is not covered by a dedicated European product specification (because if a specific harmonised EN, or an European Technical Approval Guideline (ETAG) or an European Technical Approval, or an European Technical Assessment (ETA) for this product exists, the basis for the CE marking is the relevant specific harmonised EN, or the ETApproval, or the ETAssessment).

Note 1:Wind turbines and their towers cannot be CE marked under EN 1090-1. They are subject to the Machinery Directive (MD) and the complete wind turbine system must be CE marked thereunder. One of the essential requirements of the MD is the stability of the machine. Thus, the obligatory CE marking under the MD also covers the stability of the wind turbine. The application of the CPR, in addition to the MD, would not cover additional performance aspects. Furthermore, wind turbine towers are not considered to be construction products under the CPR. Nevertheless, wind turbine towers can be assessed by EN 1090-1 (or others) in order to fulfil the stability requirements under the MD.
https://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/p...

Käyttäjän hemmokoskiniemi kuva
Hemmo Koskiniemi

Voisko valittaa konedirektiivin perusteella EU tuomioistuimeen. Pohdimme täällä Lapissa samaa asiaa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Kyllä se on mahdollista, ja sitä kautta myös pitää tämäkin laittomuuden hyväksyminen saada loppumaan.

En vielä tiedä kuinka se valitus tehdään, ja mitä se mahdollisesti maksaa. Mutta olen ehdottomasti mukana myös siinä vaiheessa.

Maakuntakaavaa ja osayleiskaava vastustettiin laillisin perustein, valituksiin meni työaikaa ja rahaa, ne kaikki vaiheet oli jo etukäteen päätetty hylätä. Lähiasukkaiden oikeuksista ei välitetty ja KHO lopulta siunasi kaava suunnitelmat. Tuulivoimaloiden tekniset tiedot ovat vieläkin hakusessa, nyt puhutaan jo 300 metrin korkeuteen ulottuvista voimaloista, teho olisi n. 8 MW.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset