hannuaro1

Pelottava ympäristönsuojelulaki

  • Ympäristölupaa pelätään
    Ympäristölupaa pelätään
  • Luonto pitää huolta ilmastonmuutoksesta
    Luonto pitää huolta ilmastonmuutoksesta

Eurajoki päätti 18.06.2019 antaa KHO:n päätös (15.9.2016 taltio 3849) vastaisesti rakennusluvat tuulivoimaloille ilman ympäristölupaa.  - Ympäristölupa pelottaa tuulivoimatoimijoita, - ilman ympäristölupaa toiminta ei olisi niin tarkassa valvonnassa kuin mitä ympäristölupa edellyttää. Tässä on selvä eturistiriita, joka pitäisi korjata lakiin. Tuulivoimaloiden on todettu aiheuttavan mm. terveyshaittaa 100% varmuudella saksalaisen tiedemiesryhmän tutkimuksessa. https://sternkekandidatkreistagvg.wordpress.com/2019/05/25/infraschall-d...

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi mm. energiantuotanto. Luvan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että toiminnasta ei saa aiheutua terveyshaittaa tai merkittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Ympäristöluvan alaista toimintaa valvotaan koko toiminnan elinkaaren ajan. Valvontaviranomaisina toimivat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kunnan ympäristösuojeluviranomaiset. Ympäristöluvalla estetään ennakolta ympäristövahingot. Myös tuulivoimaloiden purkutyöt sisältyvät ympäristölupaan.

"Ympäristöluvassa edellytetään, että laitos lähettää valvontaviranomaiselle määräajoin raportteja laitoksen päästöistä ja toiminnasta. (melurajat) - Jos laitoksella tapahtuu häiriöitä tai lyhytaikaiset päästöraja-arvot ylittyvät, laitos on velvoitettu lähettämään raportin valvontaviranomaiselle välittömästi. Kaikki laitokset tarkastetaan määräajoin. Tarkastuksissa selvitetään muun muassa toteuttaako laitos luvan edellyttämän päästöjen seurannan ja tarkastetaan toimiiko laitos lupamääräysten mukaisesti. Lisäksi tarkastetaan onko laitoksella suunnitteilla toimenpiteitä, jotka voisivat edellyttää uuden luvan hakemista tai lupamääräyksen muuttamista. Laitoksiin tehdään tarkastuskäyntejä myös kansalaisten valitusten perusteella. Kaikista tarkastuskäynneistä ja neuvotteluista tehdään sähköinen raportti ympäristöhallinnon ylläpitämään VAHTI-tietojärjestelmään."
https://www.avi.fi/fi/web/avi/pohjois-suomi-toiminta-ja-tehtavat-kysymyk...

"Ympäristönsuojelulaki 49 §, Ympäristöluvan myöntäminen edellyttää, ettei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa:
1) terveyshaittaa; ja 5) eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta;"
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151107

Eurajoen kielteisen ympäristölupa vaatimus päätöksen perustelut: - "Tuulivoimala ei ole suoraan ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain perusteella, vaan tuulivoimaloiden sijoittamista ohjataan ensisijaisesti kaavoilla ja rakennusluvilla. Asiassa suoritetun ympäristövaikutusten arvioinnin sekä kaavaprosessin ja rakennuslupamenettelyn aikana on muun ohella selvitetty tuulivoimaloiden melun ja välkkeen leviämistä. Näiden selvitysten perusteella melutasot eivät ylitä valtioneuvoston asetuksessa tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista annettuja arvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Näin ollen tuulivoimaloista ei ennalta arvioiden aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa tai kohtuutonta rasitusta lähialueen asutukselle.

Yksittäiset tuulivoimalat voivat tulla ympäristöluvitettaviksi niiden käyttöönoton jälkeen, mikäli niistä todetaan aiheutuvan naapuruussuhdelain 17 §:n tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta lähialueen asutukselle.
Sovelletut säännökset:
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920)
Valtioneuvoston asetus tuulivoimaloiden ulkomelutason ohjearvoista (1107/2015)
Päätös: - Hyväksyttiin yksimielisesti."

Minun mielestä Eurajoen tekemä päätös on ympäristönsuojelulain vastainen päätös. - Minkä takia näitä lakeja ja säädöksiä tehdään jos niitä ei tarvitse noudattaa. Perustuslain 20 § mukaan:
"Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon." - "Tuulivoimapuisto" harhauttaa jo nimenä ihmiset kuvittelemaan teollisuusaluetta puistoksi.

Ympäristölupa on erityisen tärkeä lupa, ja jos tuulivoimatoimija toimii rehellisesti puhtain tavoittein haitattomilla tuulivoimaloilla niin ei ympäristöluvan hakemista toiminnalle tarvitse pelätä. Nyt sitä luvan hakemista vältellään kuin ruttoa, perustellaan sanahelinällä lain tarkoitusta kiertäen. - Ympäristölupa ylläpitää toiminnan laillisuudesta kiinni jatkuvasti, - yöllä ja päivällä, muuten toiminta lopetetaan:

(YSL59 §) "Luvan myöntänyt viranomainen voi valvontaviranomaisen aloitteesta peruuttaa luvan, jos
1. hakija on antanut virheellisiä tietoja, jotka ovat olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin;
2. lupamääräyksiä on valvontaviranomaisen kirjallisesta huomautuksesta huolimatta toistuvasti rikottu siten, että toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa; tai
3. toiminnan jatkamisen edellytyksiä ei saada täytetyksi lupaa muuttamalla 58 §:n mukaisesti."

Edit, lisätty kuva, meri säätää ilmastonmuutosta.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

10Suosittele

10 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (26 kommenttia)

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Amplitudimodulaatio on yleisempi kuin on luultu. Amplitudimodulaatiota esiintyy jokaisessa tuulivoima-alueessa, jossa on teollisuuden luokan tuulivoimaloita.

"Abstract The presence of amplitude modulation (AM) in wind farm noise has been shown to result in increased annoyance. Therefore, it is important to determine how often this characteristic is present at residential locations near a wind farm. This study investigates the prevalence and characteristics of wind farm AM at 9 di↵erent residences located near a South Australian wind farm that has been the subject of complaints from local residents. It is shown that an audible indoor low-frequency tone was amplitude modulated at the blade-pass frequency for 20% of the time up to a distance of 2.4 km. The audible AM occurred for a similar percentage of time between wind farm percentage power capacities of 40 and 85%, indicating that it is important that AM analysis is not restricted to high power output conditions only. Although the number of AM events is shown to reduce with distance, audible indoor AM still occurred for 16% of the time at a distance of 3.5 km. At distances of 7.6 and 8.8 km, audible AM was only detected on one occasion. At night-time, audible AM occurred indoors at residences located as far as 3.5 km from the wind farm for up to 22% of the time."

https://docs.wind-watch.org/Hansen-long-range-AM.pdf

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Valtioneuvoston asetuksen 1107/2015 5 §:n mukaan, jos tuulivoimalan melu on
impulssimaista tai kapeakaistaista melulle altistuvalla alueella, mittaustulokseen lisätään 5 dB ennen sen vertaamista melutason ohjearvoihin. Ympäristöhallinnon ohjeen 4/2012 (s. 59) mukaisesti tämä lisäys on tehtävä myös laskennalliseen tulokseen melumallinnuksessa. - Tämä on vaan paperille kirjoitettua sääntöä, tuulivoimatoimija paskat välittää terveellisyydestä ja turvallisuudesta, pääasia on että valtion takuuhintaa maksetaan ulkomaiselle tilille ulkomailla olevan tuulivoimapuiston valvomon laskun mukaan.

Ympäristönsuojelulaki on jäänyt sivuosaan tuulivoima huumassa, entä jos voimala syttyy palamaan. Tulipalo voimalan konehuoneessa ei ole mikään harvinainen tapaus, niitä sattuu jatkuvasti jossain päin maailmaa ja onhan niitä palanut Suomessakin. Mitäs siihen sanoo ympäristölupa vaatimus:

"Toiminnanharjoittajan on muutoinkin havaittuaan, että toiminta ei täytä sille tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä tai määrättyjä vaatimuksia, viipymättä ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin vaatimusten noudattamiseksi.

15 § (19.12.2018/1166)
Ennaltavarautumisvelvollisuus
Luvanvaraisen ja ilmoituksenvaraisen toiminnan harjoittajan on ennakolta varauduttava toimiin onnettomuuksien ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi ja niiden terveydelle ja ympäristölle haitallisten seurausten rajoittamiseksi.

Ennalta varautumista varten toiminnanharjoittajan, jonka ympäristöluvan myöntää valtion lupaviranomainen, on laadittava riskinarviointiin perustuva varautumissuunnitelma, varattava tarpeelliset laitteet ja muut varusteet, laadittava toimintaohje, testattava laitteet ja varusteet sekä harjoiteltava toimia onnettomuuksia ja muita poikkeuksellisia tilanteita varten (ennaltavarautumisvelvollisuus). Suunnitelman sisältö, laajuus ja tarkkuus määräytyvät toiminnan luonteen perusteella."

Hukkaan menee lainlaatijan työ ja vaiva, ei niistä asianomaiset mitään välitä. Tietenkin ne hyvin tunnetaan, mutta puhutaan asian vierestä eikä itse asiasta.

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

"Englannissa on nyt vihdoin vuosikymmeniä jatkuneen epätietoisuuden ja jahkailujen jälkeen ruvettu kantamaan vastuuta virheellisen ja kansalaisille kalliiksi tulleen politiikan seurauksista. Kansalaiset saavat kuitenkin kantaa seurauksista suurimman taakan, moni on jo menettänyt terveytensä, kotinsa ja omaisuutensa. Tuulivoimayhtiöiltä ei saa oikeusteitse korvauksia, koska nämä yhtiöt ovat alhaisimmalla omalla pääomalla perustettuja ja vakuutuksia korvausten varalle ei ole otettu. Voimaloita joudutaan kuitenkin sulkemaan ja yöaikaista käyntiä joudutaan rajoittamaan. Suomeenkin näillä Englannin parlamentissa käydyistä keskusteluista on odotettavissa seuraamuksia, olemmehan edelleen samassa unionissa."

http://arojouni.puheenvuoro.uusisuomi.fi/213728-am...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Suomessa on vastuulliset viranomaiset hiljaa pää pensaassa. Yli 5 vuotta on jo Peittoon 4,5 MW:n Gamesa prototyyppejä katsottu läpi sormien, muistaakseni jossain blogissa kehotettiin tutkijoita ottamaan ongelma esille ja laatimaan tuulivoimaloiden haittavaikutuksista tutkimustyö tohtorintutkinnon väitöskirjaa varten. Rahoituksen olisi voinut hoitaa Sitra, mutta eihän se nyt olisi sopinut kun Sitra päinvastoin tukee tuulivoiman hyväksyttävyyttä omilla hankkeilla joita suurella rahalla rahoitetaan valtion varoista. - Valtio tukee terveyshaittaa aiheuttavaa toimintaa, - ei se voi olla mahdollista. Paras olla vaan hiljaa, ei kukaan uskalla puuttua epäkohtaan.

Paikalliset ihmiset kärsivät jatkuvasti lisääntyvistä terveyshaitoista, ensimmäinen talo tyhjeni asukkaista alle puolen vuoden haittavaikutusten takia. Eivät saaneet rauhallista yöunta kuin sattumalta ihan pläkä kelillä kun ei lehtikään värähdä puussa. Siellä se tutkimusmateriaali saa toimia ilman ympäristörikos syytteitä varmaan niin kauan kuin valtio maksaa takuuhintaa Pekkarisen lain turvissa.

Käyttäjän MattiLehtinen kuva
Matti Lehtinen

Tämä tuulivoima"mafia" on saanu jo niin paljon valtaa ja rahaa jolla voitelee ihmiset hiljaisiksi että ei taida enää helposti löytyä virkamiestä joka uskaltaa ruveta näitä lupa-asioita lakien rikkomisineen tutkimaan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Vastuulliset virkamiehet ovat kuohittuja, tämä on todella epäterve tilanne. Suomessa on maailman koulutetuimpia viranomaisia mutta rautainen ammattitaito pidetään pelolla piilossa. Työpaikka on vaarassa, jos joku kertoo tuulivoimahuijauksesta totuuden, - ei sitä uskalleta ottaa esille.

Yli sata kilometriä pitää kuitenkin olla matkaa pääkaupunkiin lähimmästä ns. "tuulivoimapuistosta". Tätä se nimbyily sitten tarkoittaa, vaikka täällä länsirannikolla tuulivoimaloiden varjoon jääviä ihmisiä vastustuksesta pilkataan.

Käyttäjän zzz333 kuva
kaija kelhu

Voisi jokainen päättäjä tykönään itse rehellisesti ajatella, että asuisinko itse lähellä tuulivoimaloita ja sen aiheuttamia haittoja?

Käyttäjän arojouni kuva
Jouni Aro

Tätä kysymystä on hyvä esittää.

Päättäjät vetoavat aina ylöspäin. Tämä onkin ylhäältä alaspäin ohjattua toimintaa. Jopa niin, että nyt kun tuulivoimaloiden pystytyksille maalla on laitettu stoppi päälle, Saksassa, Tanskassa, Englannissa... Se ei koske Suomea. Täälläkin pystytetään alueille sinne, missä vastustus on pientä, tai missä ei asu tärkeitä ihmisiä.

Tämä on moraalitonta. Jopa Eija-Riitta Korhola on myöntänyt, että se on Euroopan Unioni, joka ajaa tuulivoimaloita Suomeen.

Pekkarinen pääsi nyt EU:n turvasatamaan.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

Itse asuin 10-vuotta megawattiluokan potkureiden vieressä tietämättä että siellä on sellaisia.

Jos niitä ei ihminen voi havaita niin ei niistä sitten ole mitään haittaakaan. Haitat ilmenevät vain jos on todella lähellä. Pitäisi vaikka ilmanpaineen vaihtelut haitata yöunta asunnossa tai aiheuttaa pahoinvointia.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Tuulivoimaloiden on todettu aiheuttavan mm. terveyshaittaa 100% varmuudella saksalaisen tiedemiesryhmän tutkimuksessa."

Riippuu etäisyydestä. Kyllä varmasti 100% varmuudella jos työntää pään potkuriin.

"Minun mielestä Eurajoen tekemä päätös on ympäristönsuojelulain vastainen päätös. - Minkä takia näitä lakeja ja säädöksiä tehdään jos niitä ei tarvitse noudattaa."

Tulee mieleen että jos niistä on ulistu vaikka perättömillä argumenteilla kuten "välkkeellä".

Tämä:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8...

Vai nämä:

https://www.thisiscolossal.com/wp-content/uploads/...
https://www.ess.fi/incoming/2014/05/28/1041932.jpg...
https://timedotcom.files.wordpress.com/2014/02/bei...
https://cdn.climatechangenews.com/files/2016/03/Ch...

Jotkut argumentit tuulivoimaa vastaan ovat vähintäänkin naurettavia, kuten vaikka se vaarallinen "välke", että se voi viedä uskottavuuden oikeasti asiallisilta argumenteilta kuten infraääni kilometrin etäisyydellä (tai missä nyt sattuu menemäänkään turvallinen raja). Tai vaikka ihan varmasti haitattoman tuulivoiman vastustaminen kuten vaikka purjelaivat tai pienemmät turbiinit.

Ja sitten kun niitä tuulivoimaloita pitää kuitenkin jonkin verran rakentaa johonkin että saadaan tuotettua sitä energiaa ilman, että kaivellaan maankuoresta polttoaineita. Parasta nyt olisi että rakentaa sitä tuulivoimaa niin että siitä ei tule olennaista haittaa.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Enemmän maailmassa on niitä maita joiden alueella ei teollisuusluokan suuruisia tuulivoimaloita saa rakentaa, kuin näitä terveellisen ympäristön pilaamisen hyväksyviä maita, kuten Suomi. - Kusessa ollaan ympäristöhaittojen takia.

Miksei heti alkuun ennen rakentamisia tutkittu ja selvitetty, nyt kierretään ympäristönsuojelulakia kuin kissat kuumaa puuroa, aina löytyy jokin kiertoilmaisu jolla tuulivoimaloista aiheutuvat haittavaikutukset kierretään. Hallinto-oikeudet pilkkovat yhden ja selvän kokonaisuuden, joka vaivaa Suomessa, yksittäisiksi ongelmiksi. Nyt jokaisen voimalan rakennusluvasta pitää erikseen valittaa, vaikka ongelma on sama ja yhteinen Suomessa.

Yksi valitus, yksi tutkimus, yksi päätös ja koko Suomea koskeva ongelma olisi ratkaistu. Miettikää sitä kukin tykönään. Mikä mättää??

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"- Kusessa ollaan ympäristöhaittojen takia."

Pari gigawattia tuulivoimaa ja pari asukasta joutunut muuttamaan.

En nyt sanoisi että ollaan kusessa. Ennemminkin muutama yksityishenkilö joutunut kärsimään.

"Yksi valitus, yksi tutkimus, yksi päätös ja koko Suomea koskeva ongelma olisi ratkaistu."

Koko Suomea koskeva ongelma on riippuvuus tuontienergiaan. Erityisesti öljyriippuvuus on ongelmallinen kun maailman öljyvarat ovat ehtymässä.

Suomen oloissa tuulivoima on se ilmeinen tapa tuottaa sitä perustason uusiutuvaa energiaa. Suoralla aurinkovoimalla voidaan paikata kesäaikaan sitä kun tuulee vähemmän ja kylmäkoneet jauhaa. Näin on mahdollista saada lämpövoimakoneiden käyttöä ja puun polttelua rajattua talvipakkasille.

"Nyt jokaisen voimalan rakennusluvasta pitää erikseen valittaa, vaikka ongelma on sama ja yhteinen Suomessa."

Ei ole. Täällä ei tuulivoimaloista ole yhtään mitään haittaa.

Isoimpia turbiineja vaan ei oikein voi sijoittaa mihin tahansa mutta tuo nimenomaan on tapauskohtaista. Desibeliraja käytännössä. Ne eivät saa haitata ihmisten unta eikä aiheuttaa mitään pahoinvointeja asukkaille.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

Tuulivoimasta kerrotaan vielä pitkän ajan vitsejä, mikä/kuka petti? vastaus on Kepu. Kunhan aikaa kuluu ja kovapäisemmätkin osaavat itse päätellä minkä takia tämä roska tämänkaltaisella rynnäköllä valloitti Suomen.

Suunnitelma oli valmiina ja päätökset tehty kuinka asia tuodaan julkisuuteen ilmastonmuutoksen hillitsemisen pakolla, ilmaston piti tuulivoima kauppiaiden mukaan lämmetä. Kaikessa hiljaisuudessa ilmasto kylmenee, pikkuhiljaa, mutta kuitenkin kylmenee. Mitäs nyt sitten tehdään, - ei mitään, ei kommenttiakaan enää mistään ilmaston lämpenemisen hillitsemisestä ja ihmisen vaikutuksesta siihen.
Vale-uutisen huomaa jo hullumpikin uutisvirrasta mitä media suoltaa, meitä verotetaan ihan vaan huu haa bisneksen pyörittämisen takia.

Biodieselin piti ratkaista jotain, nyt monen vuoden epäonnistumisten ja tuhansien moottoreiden rikkoontumisen jälkeen Yle kertoo ettei se olisikaan hyvä ratkaisu polttoaineena. Tukkii suodattimet, putkiston ja polttoainetankin biomassalla. "Vanha kunnon nafta toimi oikein hyvin." Kuka otti startupeista rahat taskuunsa. "Uusiutuva diesel on kaikilta ominaisuuksiltaan parempaa tai vähintään yhtä hyvää kuin maailman parhaat fossiiliset dieselit sekä vähemmän ympäristöä kuormittavaa." - hah haa
https://yle.fi/uutiset/3-10830138

https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/seuran-selvit...

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu

"Suunnitelma oli valmiina ja päätökset tehty kuinka asia tuodaan julkisuuteen ilmastonmuutoksen hillitsemisen pakolla, ilmaston piti tuulivoima kauppiaiden mukaan lämmetä."

Niinhän se lämpeneekin.

Toisekseen tuulivoima tarvitaan siksi että saadaan energiaa täyttämään se vaje mitä tulee öljyn loppumisesta.

"Mitäs nyt sitten tehdään, - ei mitään, ei kommenttiakaan enää mistään ilmaston lämpenemisen hillitsemisestä ja ihmisen vaikutuksesta siihen."

Nyt nostetaan öljyn verotusta ja rakennetaan lisää tuulivoimaa ja aurinkovoimaa. OL3 käynnistyy myös kohta.

"Biodieselin piti ratkaista jotain, nyt monen vuoden epäonnistumisten ja tuhansien moottoreiden rikkoontumisen jälkeen Yle kertoo ettei se olisikaan hyvä ratkaisu polttoaineena."

Jos et usko biodieseliin niin sitten pitää rakentaa sitä tuulivoimaa että riitää energiaa sähköautojen lataamiseen. Öljyhän loppuu kohta ja kaikki päätökset tehdään sen tosiasian varassa: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b...

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Kun Suomen uusikin hallitus on suureen ääneen julistanut käyvänsä taisteluun ilmastonmuutosta vastaan nimenomaan suomalaisten hiilidioksidipäästöjä leikkaamalla, lienee paikallaan katsoa mitä TIEDE meille kertoo tästä "kasvihuonekaasusta."

1. Ilman hiilidioksidia kaikki yhteyttävät elolliset kuolisivat ja jos ne kuolisivat, me kaikki happea hengittävät kuolisimme. Tämä on absoluuttinen fakta."

https://rayhablogi.blogspot.com/2019/06/ilmastonmu...

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #12

"Kun Suomen uusikin hallitus on suureen ääneen julistanut käyvänsä taisteluun ilmastonmuutosta vastaan nimenomaan suomalaisten hiilidioksidipäästöjä leikkaamalla, lienee paikallaan katsoa mitä TIEDE meille kertoo tästä "kasvihuonekaasusta."

Kasvihuoneilmiö nostaa planeetan lämpötilaa noin 33 astetta. Tiede selvittänyt sen kasvihuoneilmiön jo 1800-luvulla ja silloin ei mitään kepua ollut olemassa.

"Ilman hiilidioksidia kaikki yhteyttävät elolliset kuolisivat ja jos ne kuolisivat, me kaikki happea hengittävät kuolisimme. Tämä on absoluuttinen fakta."

Tietysti. Ja liian suurella hiilidioksidipitoisuudella kuollaan myös: https://fi.wikipedia.org/wiki/Permikauden_joukkotuho

Hiilidioksidin lisäys taas aiheuttaa lämpenemistä mikä siirtää ilmastovyöhykkeitä, että Suomeen sitten tulee asumaan kaikenlaisia eksoottisia lehtipuita, tuhohyönteisiä, malariakärpäsiä ja 50 miljoonaa afrikkalaista. Tietysti siinä vaiheessa yhteiskunnat ovat jo romahtaneet ja jokainen selviytykööt omillaan.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro

"Niinhän se lämpeneekin."

Luonnollisesti ilmastonmuutosta tapahtuu jatkuvasti kts. Kuva blogissa.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #13

Tuossa puhutaan säästä, ei ilmastosta.

Ilmastoa sotkee ihminen päästöillään. Sen asian ymmärtämisen vaikeudet liittyvät lähinnä litteän maan kreationisteihin ja persuälymystöön.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #17

Sakari Peltola kertoo kansantajuisesti hiilidioksidista ja kuinka sitä kaivetaan maan uumenista lisää elon kehään, muuten elämä pysähtyy maan päällä. Maaperä on ainoa mikä meidät pitää elossa, siitä on pidettävä huolta. Vouhotus ihmisen osuudesta ilmaston muuttajana on ihan järjetöntä.

https://www.facebook.com/sakari.peltola.5/videos/1...

https://www.facebook.com/search/top/?q=%20sakari%2...

https://www.youtube.com/watch?v=4jMSCgXfxSI

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #19

"Sakari Peltola kertoo kansantajuisesti hiilidioksidista ja kuinka sitä kaivetaan maan uumenista lisää elon kehään, muuten elämä pysähtyy maan päällä."

Niin jos kaikki hiili sitoutuu kallioperään pois kaasukehästä niin tietysti täällä elämä kuolee. Sitä hiiltä tulee myös luonnollisella prosessilla takaisin kallioperästä, sieltä tulivuorista. Tuliperäinen toiminta vaan hiipuu maailman vanhetessa.

"Vouhotus ihmisen osuudesta ilmaston muuttajana on ihan järjetöntä."

Jos kerran luonto saa tuliperäisellä toiminnalla lisättyä hiilidioksidia ilmastoon niin että elämää tuhoutuu, niin PERUSTELE millä tavalla ihminen ei sitten tekisi samaa kun tekee sitä 50x suuremmalla nopeudella kuin mikä riittää elämän tuhoutumiseen?

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #20

Minun selitykset ja perustelut ovat turhia, sen olen jo huomannut. Mitä tahansa luonnollista asiaa yritän perustella, niin ymmärrät sen ihan omalla tavallasi.

"PERUSTELE millä tavalla ihminen ei sitten tekisi samaa kun tekee sitä 50x suuremmalla nopeudella kuin mikä riittää elämän tuhoutumiseen?"

- Maailmanloppuja on aina ennustettu milloin minkäkin syyn takia, pääasiassa syynä on jonkin huuhaa jutun kauppaaminen rahallisen hyödyn takia. Nämä huuhaa bisnekset elämän tuhoutumisen hysteriaa levittämällä ovat rikollista toimintaa, osoittavat vallan väärinkäytön kieroon kasvaneilta poliitikoilta ym. viranomaisilta jotka sallivat tämän Suomessakin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #22

"Maailmanloppuja on aina ennustettu milloin minkäkin syyn takia, pääasiassa syynä on jonkin huuhaa jutun kauppaaminen rahallisen hyödyn takia."

Ei nyt ole kyse mistään maailmanlopun ennustamisesta vaan ilmastonmuutoksesta. Ei maailma siihen lopu vaikka yhteiskunnat romahtaa.

Muista ne Darwinin opit valintapaineista että ihmislaji sopeutuu kaiketi pienemmäksi, niukemmalla ravinnolla toimivaksi kannibaaliksi ja rottien syöjäksi yhteiskuntien romahtaessa kun 10-11 miljardin ihmisen elintilaa supistellaan ja soditaan viimeisistä resursseista, paljaaksi kalutulla planeetalla.

Ja Darwin tähän liittyy läheisesti kun se evoluutio on hitaampi prosessi kuin ilmastonmuutos. Ilmastonmuutoksen havainnointi kun tapahtuu esimerkiksi vuosisadoissa niin evoluutiossa muutoksiin menee helposti kymmeniä tuhansia vuosia. Tuon takia ne eliöstöt kuolevat.

Jätit perustelematta miksi tieteelliset tutkimukset joukkotuhoon johtaneista, luonnollista hiilidioksidi päästöistä on jotenkin pielessä.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #17

"Tuossa puhutaan säästä, ei ilmastosta." - Ymmärrät kaikki niin kuin itse haluat.

Kuvassa esitetään merenpinnan lämpötilan vaikutus lämpötilakehityksessä!

Taulukot kuvaajan alla:

Korrelaatio (R) jota kuvaajassa tarkastellaan eri viiveillä, kertoo kuinka hyvin troposfäärin lämpötilakehitys vastaa merenpinnan lämpötilakehitystä. Kaikissa tuloksissa, korrelaatio paranee huomattavasti heti kun viivettä lisätään yksi kuukausi, ja alkaa heiketä uudestaan jos sitä lisätään enemmän kuin kaksi kuukautta. Korrelaatio voi saada arvoja miinus yhdestä plus yhteen, korkeampi parempi (1 tarkoittaa täyttä vastaavuutta). Ilmastoa tutkittaessa R=0,8 on erittäin merkittävä tulos.

P-arvoa käytetään korrelaation tilastollisen merkitsevyyden tarkastamiseen. Vakiintuneen tavan mukaisesti alle 0,05 (5 %) suuruista p-arvoa pidetään riittävänä näyttönä perusjoukossa esiintyvän korrelaation puolesta. Yhden tuloksen (HadISST1) saama heikompi p-arvo johtuu siinä esiintyvästä huomattavasti heikommasta vaihtelusta verrattuna muihin merenpinnan tuloksiin.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #21

"Kuvassa esitetään merenpinnan lämpötilan vaikutus lämpötilakehityksessä!"

Kyllä se tiedetään että vesi dominoi sitä lämpötilaa suurella lämpökertoimellaan mutta se ei nyt liity siihen hiilidioksidiin.

Huomaa että siinä puhutaan viikoista. Hiilidioksidi on siellä ilmakehässä helposti yli 100v ennen kuin sitoutuu joten hiilidioksidi liittyy pidemmän aikajänteen muutoksiin.

Kaikki höpötykset viikoista, päivistä, vuosista tai lähivuosikymmenistä, eivät lliity millään tavalla ilmastoon jossa vaikuttaa ne kaasukehän muutosten vaikutukset.

Esimerkiksi vesihöyry vaikuttaa tavattoman paljon mutta se hiilidioksidi vaikuttaa noin luokkaa 10000x pidempään, että jos puhut noin naurettavan lyhytaikaisista asioista, puhut säästä. Et ilmastosta.

Käyttäjän hannuaro1 kuva
Hannu Aro Vastaus kommenttiin #21

"asian ymmärtämisen vaikeudet liittyvät lähinnä litteän maan kreationisteihin ja persuälymystöön."

- hah haa, olisiko ymmärryksen vaikeuksia ihan jokaisella maailmanlopun uhkaa levittävällä "tiedemiehellä". Olisiko meriä ollut aina maapallolla, - merenpinnan lämpötilan vaikutusta lämpötilakehityksessä kuva esittää.

Käyttäjän MattiKarnaattu kuva
Matti Karnaattu Vastaus kommenttiin #24

Ne on lyhen ajan muutoksia. Hiilidioksidipitoisuuden lisääminen lisää ilmakehän lämmittävää vaikutusta sinne meriin. Vaikutus on heikko ja hidas mutta sitä tapahtuu vuosisatojen, vuosituhansien ja kymmenien tuhansien vuosien aikana.

Ja ilmakehä tietysti lämmittää. Planeetta olisi ilman kasvihuoneilmiötä 33 astetta viileämpi, ja tuon laskeminen on varsin yksinkertaita fysiikkaa.

Muutosten laskeminen sitten on vaikeampaa.

Sitä paitsi maailman meret ovat olleet myös jäässä. Oli se yksi joukkotuho sellainen kun ilmasto kyllästyi happipitoiseksi ja kaikki jäätyi kun auringon säteilyteho oli nykyistä heikompi.

Sen ilmaston muutoksen aiheutti muuten sinilevät. Eli se ei ole mitenkään tavatonta, että joku eliölaji muuttaa ilmastoa. Kasvien siirtyminen maalle vaikutti myös planeetan historiaan kun alkoi sitä hiiltä sitoutua kallioperään. Ruohokasvien evoluutio oli myös yksi merkittävä muutos planeetan historiassa ja saattanut johonkin hieman vaikuttaa. Nykyään vaikuttaa ihminen polttamalla satojen miljoonien vuosien aikana maankuoreen keräytyneet hiilet ilmakehään.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset